Co się zmieniło po wprowadzeniu Pakietu Mobilności w kwestii rozliczania kierowców???

Czy wiesz jak sobie z tym poradzić?

Team TachoNet zajmie się tymi zagadnieniami za Ciebie!

Składane Magician

W zakresie rozliczania kierowców nadal trzeba będzie ustalić kwotę dodatków do wynagrodzenia krajowego (nadgodziny, dyżur i dodatek z tytułu pracy w porze nocnej) oraz prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy.

Dodatkowo konieczne będzie naliczenie wynagrodzenia zagranicznego za odcinki typu cross-trade i kabotaże.

Do obliczenia podstawy składek i podatku dochodowego od wynagrodzenia, będzie potrzebna informacja na temat wysokości wypracowanych przez kierowcę diet (informacja techniczna).!!

Czerwony długopis

W ramach rozliczeń będziemy przesyłać następujące informacje:

*Wysokość brutto wynagrodzenia krajowego

*Wysokość brutto wynagrodzenia międzynarodowego (jeżeli firma wykonuje cross-trade lub/i kabotaż)

*Ewentualne rozksięgowanie wypłaconego wynagrodzenia na premię i inne dodatki.

*Informację o wysokości przysługujących kierowcy diet, konieczną do obliczenia ulgi podatkowej dla kierowcy i podstawy składek ZUS – tych diet nie wypłacamy! To tylko informacja techniczna dla biura rachunkowego / kadrowego.

Konsultacje biznesowe

Wskazane informację będą musiał być przekazane do biura rachunkowego/kadrowego celem naliczenia składek ZUS i podatku od wynagrodzeń kierowców. Należy upewnić się, czy program kadrowo-płacowy wykorzystywany przez biuro rachunkowe jest dostosowany do rozliczania wynagrodzeń osób delegowanych. Jeżeli nie posiada takiej opcji, należy skontaktować się z producentem lub dokonać ewentualnej aktualizacji.

Wytyczne KE ws. wpisów o przekroczeniu granicy

Komisja Europejska udostępniła wytyczne dotyczące zasad dokonywania wpisów o przekroczeniach granic. W dokumencie opisano szczegółowo m.in. jak rozumieć najbliższe możliwe miejsce postoju.

Czerwony Pomarańczowy Light Art

Obowiązek ręcznego wprowadzenia do tachografu symbolu państwa, do którego kierowca wjeżdża po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego, ma zastosowanie od dnia 20 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do kierowców prowadzących pojazdy wyposażone w tachograf analogowy zgodnie z art. 34 ust. 6 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 165/2014, a od dnia 2 lutego 2022 r. w przypadku kierowców prowadzących pojazdy wyposażone w tachograf cyfrowy, w tym pierwszą wersję inteligentnego tachografu.

Głównym celem tych przepisów jest ułatwienie egzekwowania przepisów dotyczących przewozów kabotażowych i delegowania kierowców, chociaż ma ono zastosowanie do wszystkich pojazdów objętych rozporządzeniem (UE) nr 165/2014, niezależnie od rodzaju wykonywanej operacji.

Czerwień

Wymóg ten jest środkiem przejściowym, zanim nowa wersja inteligentnego tachografu będzie mogła automatycznie rejestrować przekroczenia granicy. Wszystkie pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy od dnia 21 sierpnia 2023 r. muszą być wyposażone w taki tachograf. Pojazdy obecnie wyposażone w tachograf analogowy lub cyfrowy "niesmart" będą musiały zostać doposażone w ten nowy tachograf najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., podczas gdy pojazdy obecnie wyposażone w inteligentny tachograf będą musiały zostać zmodernizowane najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2025 r. Ponadto wszystkie lekkie pojazdy użytkowe, których maksymalna dopuszczalna masa wynosi od 2,5 do 3,5 tony i które wykonują przewozy międzynarodowe lub kabotażowe, będą musiały być wyposażone w ten tachograf od dnia 1 lipca 2026 r., zgodnie z art. 2 lit. aa) rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Składane Magician

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z głównych celów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku, a tachograf jest głównym narzędziem kontroli zgodności z tymi przepisami. W tym kontekście przestrzeganie obowiązku ręcznego wjazdu na przejścia graniczne nie może w żadnym wypadku zagrażać obowiązkom i wymogom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego określonym w przepisach unijnych i krajowych. W związku z tym ocena tego, co stanowi „najbliższe możliwe miejsce postoju”, musi w pełni uwzględniać przepisy i ograniczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w momencie, gdy kierowca decyduje o tym, gdzie zatrzymać się w tym celu. W szczególności należy wziąć pod uwagę ewentualny brak miejsc parkingowych na obszarach przygranicznych, aby uniknąć ryzyka powstania niebezpiecznych zatorów na takich obszarach